Ana Sayfa
Abonelik Sözleşmesi Önceki sayfaya geri git.


Power.Web.tr Abonelik Sözleşmesi


1. Taraflar

Bu sözleşme, Dijiyama İletişim ve İnternet Teknolojileri Ltd Şti. ile Site'ye üye olan Abone arasında, PowerWeb servislerinin kiralanması ve kullanılması sırasında ortaya çıkan ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla ve sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Abone tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. İşbu Power.web.tr Abonelik Sözleşmesi ekleri ile birlikte, bundan böyle 'Abonelik Sözleşmesi' olarak anılacaktır.

Bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgeler ve ekler şunlardır: EK-1 İçerik Yönetim Sistemi, EK-2 Kurumsal Barındırma Servisi, EK- Özel Tasarım Servisi, EK-4 Gizlilik Politikası

Abone, Site'ye üye olarak, Abonelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. Tanımlar

PowerWeb: Dijiyama İletişim ve İnternet Teknolojileri Ltd Şti

Abone: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan servislerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: www.power.web.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

PowerWeb Sistemleri :
Abone’nin kendine ait iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütmesi ve kendi web yayınlarını gerçekleştirmeleri amacıyla Site’den kullanım hakkını kiraladığı, PowerWeb tarafından elektronik ortamda kodlanmış ve internet üzerinde çalışan, Abone’nin internet üzerinde faaliyeti ile ilgili verileri saklamasını, yeniden çağırmasını, raporlamasını, yazdırmasını, internet sitesini yönetmesini, online yayın yapmasını sağlayan, teknik altyapı sistemleri, internet tabanlı yazılımlar, bunlara entegre edilmiş tasarım paketleri ve programlar bütünüdür. İşbu sözleşmeye konu, bu sistemlerin kullanım hakkıdır.

Tasarım Paketleri:
Abone’nin Site’den kullanım hakkını kiraladığı, PowerWeb tarafından elektronik ortamda grafik tasarımı hazırlanmış ve kodlanarak internet tabanlı yazılıma entegre edilmiş, internet üzerinde sağlıklı bir şekilde çalışan web sitesi haline getirilmiş görsel ve işitsel imgelerin bütünüdür.

Konu Materyalleri :
Abone'nin elektronik ortamda bulundurmak için sağladığı ve üretilmiş olarak hazır bulunan, her türlü metin, döküman, görsel içerik, video, grafik, resim dosyasına ve PowerWeb’in Abonenin internet üzerinde yayın yapması için sağladığı her türlü yazılım ve tasarım koduna 'Konu Materyalleri' adı verilir. 

Kurumsal Barındırma : Konu Materyalleri'nin internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip erişime olanak tanınmasına 'Barındırma' adı verilir. Işbu sözleşmeye konu, Abone’ye kullanım hakkı verilen PowerWeb Sistemleri’nin, Tasarım Paketleri’nin ve Konu Materyalleri’nin, erişimi sadece PowerWeb’e ait olan PowerWeb ve internete açık sunucularında, PowerWeb tarafından kiralanmış sunucularda barındırılması işlemidir.

PowerWeb Servisleri (Kısaca ‘Servis’): Kiralama ücreti mukabilinde Abonelere sunulan İçerik Yönetim Sistemi, PowerWeb Sistemleri, Tasarım Paketleri, Kurumsal Barındırma ile yine ücreti mukabilinde bunlardan bağımsız olarak sunulan, içerik yükleme ve düzenleme, aylık içerik geliştirme ve yönetimi, metin yazarlığı, çeviri, profesyonel fotoğraf hizmetlerinin bütünüdür.

PowerWeb, Abone'lerin Abonelik Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Servis'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. PowerWeb tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Abone'lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, PowerWeb tarafından, ilgili Servis'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Abone'lere duyurulur.

Kiralamanın tanımı ve suresi: PowerWeb Sistemleri ve Tasarım Paketleri belirli bir süre için tüm islevleri ile birlikte kiralanan birer yazılımdır. Yazılım kiralama baslangıç tarihi PowerWeb Abonelik Sözleşmesinin Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Abone tarafından onaylandığı andaki tarih olup toplam yazılım kiralama süresi -1(Bir)- yıldır.

Abone kullanım suresi boyunca sözleşmede belirtmiş olduğu alan adı üzerinden yayın yapabilir ve müşterilerine hizmet verebilir. Kiralama süresi bitiminde Abone hizmete devam etmek istemez ise Aboneye ait veritabanı içeriğinin bir kopyası alınır ve bilgileri sistemden silinir. Abone kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse herhangi bir değişiklik olmadan sistem çalışmaya devam eder.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Abonelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Sistemlerin ve Servis'lerin tarifi, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Abonelik Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Servis'lere ilişkin olarak PowerWeb tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
Abone, Abonelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Servis'lere ilişkin olarak PowerWeb tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Abone, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik Şartları

  1. Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Abone olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin ücretsiz olarak yaptırılması ve PowerWeb tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Abone olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  2. Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve PowerWeb tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, PowerWeb tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Ortak Hak ve Yükümlülükler

 1. Abone, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Servis'lerinden faydalanırken ve Site'deki Servis'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, PowerWeb Abone’ye Servis sağlarken; her iki taraf da Abonelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini ve yürürlükteki tüm mevzuata uyacağını, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul,beyan ve taahhüt eder.

 2. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. İşbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir.

 4. Firma ünvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) is günü içinde karsı tarafa bildirecektir.

 5. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmus ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder.

 6. Bu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

 7. Abone ve PowerWeb kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamış urun ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere gerekli olan her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır.

 8. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dışında olup bu maddeye istisna teşkil ederler.

5.2 Abone'nin Hak ve Yükümlülükleri

 1. Abone, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Aboneler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, PowerWeb'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple PowerWeb'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. Abone'lerin PowerWeb tarafından sunulan Servis'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Abone ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Abone'lerin sorumluluğundadır. Abone'lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Abone'lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden PowerWeb'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 3. Abone, PowerWeb ‘den bu sözleşme tahtında aldığı Servisleri, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun PowerWeb ‘in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü sahsılara kiralayamaz, devredemez veya paylaştıramaz.
 4. Abone, PowerWeb'in Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan Abonelerin, Abone bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple PowerWeb'den her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. Abone kurumsal barındırma servisinde yer alan mail sistemini ve programları aynen kabul etmiş sayılır. Kendi isteğine göre program kurulumu talep edemez. Barındırma servisini ve alan adını PowerWeb sunucuları dışında bir sunucuya transfer edemez.

 6. PowerWeb Sistemlerinin, Tasarım paketlerinin tüm hakları PowerWeb’e aittir. Abone, kendi gibi her Abonenin aynı Tasarım Paketini kiralayarak, aynı tasarımları kullanma hakkı olduğunu kabul eder. Abone kiraladığı PowerWeb Sistemleri ve Tasarım Paketi, Site Kodları ve Site Tasarımı üzerinde sözleşme süresince ve sözleşme bitiminden sonra da hiçbir hak iddia edemez. Bunlar hiçbir şekilde Abone’ye teslim edilmez. Abone sadece kendi kullanacağı özel bir tasarım talep ediyorsa ücreti mukabilinde Özel Tasarım Servisinden faydalanabilir.

 7. Abone, kendi web sitesi'nin en altında PowerWeb’in telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını ve bu yazıya Power.web.tr’ye bağlantı verilmesini kabul eder.5.3 Abone'nin Yayın ve İçerik Yükümlülükleri

 1. Abone'ler, kiraladıkları Servislerde kendileri ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. PowerWeb, Abone'ler ve/veya üçüncü kişiler tarafından PowerWeb Sistemlerine iletilen veya Abone web sitelerine yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Aboneler ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.

 2. Servis'lerden yararlananlar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Powerweb Sistemleri üzerinde işlem yapabilirler. Abone'lerin, kendi alan adları altında yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. PowerWeb Sistemlerinde Aboneye ait olan ve Abone tarafından doldurulması gereken kısımlardan PowerWeb sorumlu değildir. Kendi web sitesinde TCK' ya (Türk Ceza Kanuna) göre suç oluşturabilecek cümleler yada resimler olduğu taktirde, bunlardan doğabilecek sonuçlarda sözleşmede adı gecen Abone sorumludur. Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlı ve patent haklarına karşı işlenebilecek davranışlar bu kapsamdadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların Abone sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, PowerWeb taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Abonedir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Abone kabul eder. Bu gibi durumlarda PowerWeb anlaşmayı fesih etme hakkını, Aboneye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

 3. Abone verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, vahşet, ahlaki ve toplumsal değerlere aykırı, T.C. Yasalarınca yayını özel izne tabi yazılı veya görsel materyal bulundurmayacağını kabul eder. Kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı, başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak (hacking veya "hacker olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler (port scan, stealth scan v.b. aktiviteler) için kullanılması, Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya pinging, flooding, mailbombing, denial of service gibi, diğer Abonelerin, PowerWeb adını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler, burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite vuku bulduğu taktirde bundan PowerWeb sorumlu tutulamaz, sorumluluk Aboneye aittir. Bu gibi durumlarda, muhatap alınacak taraf Abonedir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Abone kabul eder. Bu gibi durumlarda PowerWeb anlaşmayı fesih etme hakkını, Aboneye danışmaksızın site ve/veya tasarımın içeriğine müdahale hakkını saklı tutar.

5.4 PowerWeb’in Hak ve Yükümlülükleri

 1. PowerWeb; Abonenin kiralamış olduğu, sipariş formunda yer alan PowerWeb Sistemlerini, Tasarım Paketlerini ve diğer Servisleri Site’de belirtilen özelliklere ve teknik açıklamalara uygun olarak hazırlanması işlemini eksiksiz bir şekilde bitirecek ve sunucusuna yüklenerek (deploy/upload/publish edilerek) on-line yayına hazır hale getirilmesi işlemlerini yapacaktır. Site’de belirtilen süre içinde Abone’nin kullanımına hazır hale getirerek teslim edecektir. Abone için hazırlanan sistemlerin şifreleri Abone’ye e-posta ile gönderildiği anda bunlarla ilgili hizmet kapsamı sona ermiş olur.

 2. PowerWeb Sistemlerin kullanımı için gerekli ve teknik altyapının kurulmasını müteakip, hizmetin sağlanması, Abone tarafındaki bir eksiklik nedeniyle gecikmesi durumunda, bu dönem için normal servis kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir.

 3. Abone’nin web sitesi’nin hazırlanması yukarıda belirtilen işleri ve sipariş formunda yer alan ücreti önceden ödenmiş işleri kapsamakta olup Özel Tasarım Servisi ve ek servisler gerektiren siparişler, ilgili servise ait ek sözleşme hükümlerine bağlıdır. İş Abone’ye teslim edildikten sonra Abone’nin isteği üzerine, site üzerinde yapılacak sitenin yapısını değiştirecek olan her türlü değişiklik, ilave ve güncelleme sözleşme konusu dışındadır.

 4. PowerWeb Abone’nin içerik yönetim sisteminde yer alacak e-posta listesi, kullanıcı isimleri, adresleri vb. detayları hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 5. PowerWeb, Abone’nin kiraladığı içerik yönetim sisteminin, web sitesi uygulamasının, buna ilişkin yazılımların, tasarımın ve servislerin Abone’ye teslim ettiği tarihte hiçbir virüs, program hataları (bug, worm, truva atı) taşımayacağını kabul ve taahhüt eder.

 6. Web sitesinin yayını sırasında teknik olarak PowerWeb’in hatasından doğabilecek arıza ve kusurlar PowerWeb tarafından ek bir ücrete tabi olmaksızın giderilecektir. Bu garanti, Abone’nin web sitesinin yayınlandığı tarihte geçerli bilgisayar donanımı, yazılım ve teknolojisi değişmediği sürece geçerlidir. Bu yöndeki esaslı değişiklikler nedeniyle web sitesinin yayınlanmasında çıkabilecek teknik sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

 7. PowerWeb, işi teslim ettikten sonra Abone’nin içerik yönetim sistemini etkin kullanması ve kesintisiz yayın yapabilmesi amacıyla teknik destek vermekle yükümlüdür. Teknik destek ekibi, Site’de belirtilen şartlar dahilinde hizmet verir.

 8. İşbu sözleşme sonuna kadar Abone’nin kiraladığı servislerde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi, bakım çalışmalarının yapılması PowerWeb’in sorumluluğundadır. Abone Powerweb sistemleri üzerinde meydana gelecek aksaklıkları PowerWeb’e bildirecektir. PowerWeb en geç 3-5 (üç-beş) iş günü içerisinde müdahale edecek ve aksaklık veya bozukluğu gidermek üzere, Abone web sitenin devamlı surette kullanıma hazır bulunmasını sağlayacaktır. 3. kişilerden ve kontrol dışı sebeplerden doğacak teknik hata ve PowerWeb dışında oluşan yayın kesintilerinden dolayı PowerWeb sorumlu tutulamaz.

 9. PowerWeb Sistemleri, Tasarım Paketleri ve diğer Servislerden faydalanma sonucu sunucuya yüklenen tüm yeni kodlar ve dosyalar PowerWeb ’in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde PowerWeb dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahaleye sahip değildir. Yazılım, tasarım kaynak kodları ve veritabanı PowerWeb kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.

 10. Site’de, belirtilen kurumsal barındırma alanı büyüklüğü ve pop3 e-mail sayısıyla sınırlıdır. İlave talebi olduğunda, ek bedel tahsil edilir. Abone kendisine tanınan yıllık web trafik limitini aştığında, aşım bedeli her GB başına, Site’de ilgili Servis detayında belirtilen kdv dahil tutarında kendisine fatura edilecektir

 11. PowerWeb Sistemlerinin kullanımı ile bulunduğu sunucuya ve diğer Abonelere zarar veren, SPAM gönderim gerçekleştiren, kötü amaçlı saldırılara maruz kalan Abone’nin hizmetini PowerWeb gerekli kullanım kesintilerini yaptıktan sonra geri kalan bakiyeyi Aboneye geri ödeyerek kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti hakları PowerWeb’de saklıdır.

 12. PowerWeb, Abonenin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için azami gayreti gösterir, buna rağmen PowerWeb Sistemlerinde bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedekleme sorumluluğu Aboneye aittir. Verilerin herhangi bir sebeple kaybolması durumundan PowerWeb sorumlu tutulamaz. PowerWeb dilerse müşteri için hazırladığı internet sitesi yayına girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile bu internet sitesinin, kodlarının yedeğini kendi sistemlerinde saklar ancak bunu taahhüt etmez. PowerWeb tarafından şahsi isteğe bağlı olarak arşivlenen dosyalar, internet sitesi tasarımına ve yazılımına ait sayfa kodlarıdır. Dinamik sayfaların kodları saklanır. Ancak içerik metinleri ve görselleri saklanmaz. Dolayısı ile yedek dosyalara ihtiyaç duyulduğunda PowerWeb’e söz konusu kodlarının arşivde halen korunup korunmadığı sorulabilir. Eğer saklı bulunuyorsa talep edildiği takdirde o tarihteki geri yükleme bedeli karşılığında, PowerWeb dosyaları sunucuya tekrar yükler.

 13. Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı meydana gelebilecek değişiklik ve düzenlemelerden PowerWeb sorumlu olmayacaktır.

 14. PowerWeb, herhangi bir sınırlama ya da Abone’nin önceden iznine gerek olmaksızın Abone’nin PowerWeb kullanıcısı ve Abonesi olduğunu açıklamaya yetkili olacaktır.

 15. Abone’lerin, yayın yükümlülüklerini ihlal etmeleri gibi özel durumlarda PowerWeb durumu fark ettiği anda dilerse Abone’yi uyarabilir. O takdirde Aboneler PowerWeb'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. PowerWeb tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, PowerWeb tarafından yapılabilir. PowerWeb tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Abone'ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Abone’lere aittir.

5.5 Powerweb’in www.power.web.tr ve Burada Sunulanlar Üzerindeki Hakları

 1. Fikri Mülkiyet Hakları: Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (PowerWeb'in telif haklarına tabi çalışmalar) PowerWeb'e ait olarak ve/veya PowerWeb tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Aboneler, PowerWeb Servislerini, PowerWeb bilgilerini ve PowerWeb'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının PowerWeb'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı PowerWeb'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 2. PowerWeb'in, PowerWeb Servisleri, PowerWeb bilgileri, PowerWeb telif haklarına tabi çalışmalar, PowerWeb ticari markaları, PowerWeb ticari görünümü veya Site ve sistemleri vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 3. PowerWeb, www.power.web.tr’de sunulan Servis'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Site’ye kendi yüklediği bilgileri ve içerikleri, Abone’ler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. PowerWeb, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 4. PowerWeb, www.power.web.tr üzerinden, PowerWeb'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Abone’ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle PowerWeb tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan Servisler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında PowerWeb'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 5. PowerWeb, Site'de yer alan Abone bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Abone bilgilerini, Abone güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


6- Alan Adı
 

  1. Abone’nin kiraladığı PowerWeb Sistemlerinin çalışacağı alan adı Abone’nin Abonelik Sözleşmesinde belirtmiş olduğu alan adıdır. Abone dilediği zaman bu alan adını yazılı olarak bildirmek koşuluyla değiştirebilir ancak başka bir firmaya devredemez. Abone değişimden kaynaklanan masrafları karşılamakla yükümlüdür.

  2. Abone birden fazla alan adı kullanabilir. Ancak kiraladığı sistemler tek bir alan adı üzerinde çalışır. Diğer alan adları, ana alan adına yönlendirilir.

  3. Abone’nin alan adı ödemelerini yapmaması yada hatalı işlem gerçekleştirmesi sonucunda oluşabilecek arıza ve kesintilerden PowerWeb sorumlu tutulamaz.


7-Servisler

  1. İçerik Yönetim Sistemi: PowerWeb, Abonenin yayın yapma aşamasında web sitesini yönetebilmesi, içerik girişi yapabilmesi için İçerik Yönetim Sistemi adında dinamik site yönetimi yazılımı sunmaktadır. İçerik Yönetim Sistemi 'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin EK-1 İçerik Yönetim Sistemi bölümünde yer almaktadır.

  2. Kurumsal Barındırma Servisi: PowerWeb Abonelerinin kesintisiz yayın yapmasını sağlamak ve teknik aksaklıklara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurumsal barındırma servisini kendi sunucuları üzerinden sağlamaktadır. Kurumsal barındırma servisi e-Mail servisini de içerir. Abonelere sunulan Kurumsal barındırma alanı büyüklüğü, e-mail adresleri sayısı hakkında ayrıntılı bilgi, iş bu sözleşmenin EK-2 Kurumsal Barındırma Servisi bölümünde yer almaktadır.

  3. Özel Tasarım Servisi: Web yayını için PowerWeb Sistemlerini kullanmak isteyen ancak web sitesinin görsel tasarımında Tasarım Paketleri dışında, kendine özgü bir site tasarımı tercih eden Aboneler için ücreti mukabilinde Özel Tasarım Servisi adında web sitesi tasarım servisi sunulmaktadır. PowerWeb, Özel Tasarım Servisinden faydalanan Abone tarafından teslim edilecek logo/fotoğraf/broşür v.b. görsel ve işitsel imgelerle hazırlayacak ve brief dokümanında belirtilen içeriğe uygun olarak web sitesinin tasarımını yapıp ve PowerWeb sistemlerine entegre edecektir. Özel Tasarım Servisinde sunulan tasarım, ilgili Abone dışındaki başka Abonelerin kullanımına açılamaz, tasarım paketi haline dönüştürülemez. Özel Tasarım Servisi'ne ilişkin ayrıntılı bilgi, işbu sözleşmenin EK-3 Özel Tasarım Servisi bölümünde yer almaktadır.

  4. Ek Servisler: Abone'ler, Ek Servis'lere ilişkin olarak PowerWeb tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, yukarıda sayılan Servis'lere ek olarak, aşağıda sayılan Ek Servis'lerden de faydalanabilirler. Bu Ek servislerin detayı Site’de yer almaktadır.

   1- içerik yükleme ve düzenleme
   2- aylık içerik geliştirme ve yönetimi,
   3- metin yazarlığı,
   4- tercüme,
   5- profesyonel fotoğraf hizmetleri

   PowerWeb yukarıdakilere ek olarak başka Ek Servis'ler tanımlayabilir; Abone'ler, PowerWeb tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde, bu Ek Servis'lerden de faydalanabilirler.


8- Ücretlendirme

PowerWeb, İçerik Yönetim Sistemi’ni ve buna bağlı Tasarım Paketlerini ve Ek Servis'lerle ilgili Servis ücretlerini, Site'deilan edecektir. Servis ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Servis'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

PowerWeb Abonelik bedeli yıllık olarak ödenmektedir. Abone dilerse ödemeyi havale/nakit olarak veya kredi kartı ile taksitli olarak da ödeyebilir. Abone kredi kartı ile ödemeyi ancak PowerWeb’in belirlediği kredi kart tipleriyle ve taksit oranlarıyla yapabilir. Bunun için Abone’nin Site’deki online ödeme sistemini kullanması gerekir. Taraflardan herhangi birinin itiraz etmemesi ve sözleşme suresinin otomatik olarak uzaması halinde Abone, diğer yıllarda da aynı online ödeme sistemini kullanarak diğer Abonelik bedelini ödemelidir.
Abone’nin kiralama süresi bittiğinde sözleşme taraflardan herhangi birinin itirazı olmadığı sürece otomatik olarak 1 (bir) yıl uzatılmış kabul edilir. Yeni kiralama döneminin bedeli uzatılan sürenin başında tahsil edilir. Tahsilâtın 7 (yedi) iş günü içerisinde gerçekleşmemesi durumunda PowerWeb sözleşmenin feshi ve site yayının durdurulması hakkını saklı tutar.


9-Gizlilik Politikası

PowerWeb, Abone'lere ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-4 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. PowerWeb, Abone’lere ait gizli bilgileri, Abonelik Sözleşmesi'nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.


10-Sözleşme Değişiklikleri

PowerWeb, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Abonelik Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Abonelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Abonelik Sözleşmesi, Abone’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


11- Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, PowerWeb, işbu Abonelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PowerWeb için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PowerWeb'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün sureyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.


12- Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Abonelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Abonelik Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


13-Sözleşmenin Feshi

İşbu Abonelik Sözleşmesi, Abone Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; geçici veya kalıcı olarak üyeliğin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

PowerWeb, Abone’lerin işbu Abonelik Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Servis'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Abone’ler, fesih sebebiyle, PowerWeb'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Bu hallerde PowerWeb’in sözleşme tahtında doğan hak ve alacakları da saklı kalacaktır.

 1. Abone’nin içerik yükümlülüklerini ihlal etmesi ve bu durumun PowerWeb tarafından tespit edilmesi,
 2. Abone’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, PowerWeb’ Sistemlerinin ve Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 3. Abone’nin kendisi için oluşturulmuş Abone profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 4. Abone ödemelerinde temerrüde düşer veya acze düşer veya tasfiye olur veya iflas ederse
 5. Sözleşmenin bitiminden 15 (Onbeş) gün öncesinde karşı tarafa bildirerek taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi fesih edebilir.


14-Tebligatlar ve Bildirimler

  1. İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için PowerWebSite’de, Abone, üyelik formunda yazı olan adresleri yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar bu adreslerde vaki değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

  2. Ayrıca taraflar sözleşme konusu işin yürütülmesi aşamasında karşılıklı olarak yazılı bildirimde bulunabileceklerdir. Taraflar arasında yazılı bildirim olarak e-posta kullanılabilecektir.

  3. Abonenin üyelik bilgilerinde yer alan adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

  4. PowerWeb sözleşme süresi içinde Abone’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Abone söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yâ da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

  5. PowerWeb, istenildiğinde yazılı bildirim yapılması halinde Abonelerine telefon, fax ve kurye aracılığıyla da bildirim yapabilir.


15-PowerWeb Kayıtlarının Geçerliliği

Abone işbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; PowerWeb’in defter kayıtlarının, microfilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, PowerWeb’in göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle Abone’nin depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen PowerWeb. kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.


16-Sözleşme Ekleri

EK-1 İçerik Yönetim Sistemi
EK-2 Kurumsal barındırma servisi
EK-3 ÖzelTasarım Servisi
EK-4 Gizlilik Politikası

 

 

 

Power Web Hakkında
Kurumsal İletişim
Künye
Banka Hesap Bilgilerimiz
Çözüm Ortaklarımız
Bize ulaşın
Site Kullanım Koşulları
Abonelik Sözleşmesi
Abonelik Şartları
Sık Sorulan Sorular
Yardım
Blog
Gizlilik ve Güvenlik
Bayilik Başvurusu
Bookmark and Share
Dijiyama Ventures

Power Web'in tüm hakları Dijiyama İletişim ve İnternet Teknolojileri Ltd. Şti.'ye aittir.
Power Web'de sunulan her ürün ve servis, üreticisi/sağlayıcısı tarafından garanti güvencesi altındadır.